คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนายถิรวัฒน์   โสมมา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-24
20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
20102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-24
30102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37
30102-2107ระบบการผลิตอัตโนมัติ1-6-37
20102-2004วัดละเอียด1-2-23
30001-1002องค์การและการบริหารงานคุณภาพ3-0-33
30100-0005งานวัดละเอียด1-2-23
30100-0008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  13  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2009 ----------------------------›
ชก.ทวิ.22
‹------------------------------------- 30102-2107 -------------------------------------›
สชก.ทวิ.23,สชก.(ม.6)21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2002 ----------------------------›
ชก.ทวิ.22
สชก.(ม.6)21,สชก.ทวิ.23
‹---------------------------- 30100-0008 ----------------------------›
สชก.(ม.6)11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20102-2005 ---------›
ชก.21,ชก.ทวิ.23
‹--------- 30102-2004 ---------›
สชก.ทวิ.21,สชก.ทวิ.22
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
สชก.ทวิ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
สชก.ทวิ.12
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
ชก.ทวิ.12
สชก.(ม.6)21,สชก.ทวิ.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹------------------ 30102-2004 ------------------›
สชก.ทวิ.21,สชก.ทวิ.22
‹--------- 30102-2004 ---------›
สชก.ทวิ.22,สชก.ทวิ.21
‹------------------ 30100-0005 ------------------›
สชก.(ม.6)11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired