คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายถิรวัฒน์   โสมมา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-22
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-48
20102-2010อบชุบโลหะ1-3-24
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล21-3-24
20102-8501โครงงาน1-3-44
30102-5102งานเครื่องมือกล 2(*4)0-7-32
30102-8002ฝึกงาน 1(*4)0-6-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2010 ----------------------------›
ชก.ทวิ.34,ชก.ทวิ.33
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30102-5102 ---------›
สชก.ทวิ.11,สชก.ทวิ.12
‹--------- 30102-8002 ---------›
สชก.ทวิ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.ทวิ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-8501 ----------------------------›
ชก.ทวิ.32,ชก.ทวิ.31
‹---------------------------- 20102-2101 ----------------------------›
ชก.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชก.ทวิ.11,ชก.ทวิ.12
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.ทวิ.13

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)