คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.ทวิ.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20102-5104ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 4(*4) 0-7-37 2
20102-5105ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 5 0-7-37 2
20102-5106ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 6 0-7-37 2
20102-2103ผลิตฃิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล3 2-6-48 8
000*-2002กิจกรรมสถานประกอบการ 2 0-2-02
 รวม  2-29-13 31 14
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  6 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี  นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี  นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี  นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี  นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายองอาจ ดรคำ  นายองอาจ ดรคำ  นายองอาจ ดรคำ  นายองอาจ ดรคำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.สุวิมล เวียงคำ  น.ส.สุวิมล เวียงคำ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี  นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี  นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล