คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.ทวิ.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-12 2
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 2
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12 2
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 1
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 2
20102-2010อบชุบโลหะ 1-3-24 4
20102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24 4
20102-8501โครงงาน 1-3-44 4
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  7-19-16 26 24
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
333 
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
333 
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 นายจัตตุพงศ์
434 
 น.ส.อารีวรรณ นารี
434 
 น.ส.อารีวรรณ นารี
434 
 น.ส.อารีวรรณ นารี
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
323 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
323 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)