คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายชาญชัย   ลำงาม
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาปท.ส เครื่องมือกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-26
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-416
20102-8001ฝึกงาน 0-0-44
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชก.ทวิ.13
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.ทวิ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.11
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชก.ทวิ.11,ชก.ทวิ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-8001 ----------------------------›
ชก.ทวิ.21,ชก.ทวิ.22
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.ทวิ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
สชก.(ม.6)21
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)