คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนายชาญชัย   ลำงาม
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาปท.ส เครื่องมือกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20102-2011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์(*4)1-3-24
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล2(*4)2-6-48
20102-5104ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 4(*4)0-7-34
20102-5106ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 60-7-32
30102-5103งานเครื่องมือกล 30-7-34
30102-8003ฝึกงาน 20-6-22
20102-2004วัดละเอียด1-2-26
30001-1002องค์การและการบริหารงานคุณภาพ3-0-33
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  13  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
สชก.ทวิ.13
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
สชก.ทวิ.12,สชก.ทวิ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30102-5103 ---------›
สชก.ทวิ.22,สชก.ทวิ.21
‹--------- 20102-5106 ---------›
ชก.ทวิ.33,ชก.ทวิ.34
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
ชก.ทวิ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30102-8003 ---------›
สชก.ทวิ.22,สชก.ทวิ.21
‹--------- 20102-5104 ---------›
ชก.ทวิ.32,ชก.ทวิ.31
สชก.ทวิ.23
‹--------- 20102-2011 ---------›
ชก.ทวิ.23
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20102-2011 ---------›
ชก.ทวิ.23
สชก.ทวิ.23 ชก.ทวิ.23
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
ชก.ทวิ.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹------------------ 20102-2102 ------------------›
ชก.ทวิ.23
‹--------- 20102-5104 ---------›
ชก.ทวิ.33,ชก.ทวิ.34
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
ชก.11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired