คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม บช.ทวิ.21
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 2
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 2
20201-2008กระบวนการจัดทำบัญชี 1-4-35 5
20201-2007การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 1-4-35 5
20201-2006การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล 1-4-35 5
20201-2004การบัญชีอุตสาหกรรม 1-4-35 5
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  8-22-18 30 28
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
332 
 นายวชิระ สีทน
332 
 นายวชิระ สีทน
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
431 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
431 
 น.ส.อำไพ อะวะโห

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล