คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนางสุภาวดี   ทวีแสง
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาบธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20201-2006การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล1-4-315
30201-2007การบัญชีภาษีอากร (*4)2-2-34
30201-8501โครงงาน4-0-44
20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 11-4-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹--------- 30201-8501 ---------›
สบช.(ม.6)21
431 
‹--------- 20201-2006 ---------›
บช.ทวิ.22
431 
‹--------- 20201-2001 ---------›
บช.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 20201-2006 ------------------›
บช.ทวิ.22
‹--------- 30201-2007 ---------›
สบช.ทวิ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹--------- 30201-8501 ---------›
สบช.(ม.6)21
‹--------- 30201-2007 ---------›
สบช.ทวิ.21
431 
‹--------- 20201-2006 ---------›
บช.ทวิ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 20201-2001 ------------------›
บช.12
431 
‹--------- 20201-2006 ---------›
บช.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
431 
‹------------------ 20201-2006 ------------------›
บช.ทวิ.21
431 
‹------------------ 20201-2006 ------------------›
บช.21

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล