คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.ทวิ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 4
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 3
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12 2
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 3
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(*4) 3-0-33 3
30101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
30100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 4
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
30101-8501โครงงาน 4-0-44 4
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  23-10-27 33 28
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
424 
 น.ส.ชนาธิบ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน
321 
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
321 
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
 นายวิษณุ แรกเรียง
412 
 นายวิษณุ แรกเรียง
412 
 นายวิษณุ แรกเรียง
412 
 นายวิษณุ แรกเรียง
 นายทินกร
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางระเบียบ ลำงาม  นางระเบียบ ลำงาม  นางระเบียบ ลำงาม  นางระเบียบ ลำงาม
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา
332 
 นายวชิระ สีทน
332 
 นายวชิระ สีทน
332 
 นายวชิระ สีทน

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)