คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนน.ส.สุปราณี   บุญสืบ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20204-2004หลักการเขียนโปรแกรม2-2-34
20204-2008การสร้างเว็บไซต์2-2-38
30204-2103การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ2-2-34
30204-5103งานธุรกิจดิจิทัล 3 0-7-32
21910-2001ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2-2-38
21910-2002อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจดิจิทัล1-2-23
31910-2002ระบบจัดการฐานข้อมูล2-2-38
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  14  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
411 
‹---------------------------- 20204-2004 ----------------------------›
คธ.21
411 
‹------------------ 21910-2002 ------------------›
คธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
411 
‹---------------------------- 20204-2008 ----------------------------›
คธ.ทวิ.21
สธด.ทวิ.21
411 
‹---------------------------- 31910-2002 ----------------------------›
สธด.ทวิ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
411 
‹---------------------------- 31910-2002 ----------------------------›
สธด.(ม.6)11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
411 
‹---------------------------- 21910-2001 ----------------------------›
คธ.11
สธด.ทวิ.21
411 
‹---------------------------- 20204-2008 ----------------------------›
คธ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
411 
‹---------------------------- 21910-2001 ----------------------------›
คธ.ทวิ.12
411 
‹---------------------------- 30204-2103 ----------------------------›
สธด.(ม.6)21

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล