คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.ทวิ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 4
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 3
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12 2
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 3
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(*4) 3-0-33 3
30100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 4
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
30101-8501โครงงาน 4-0-44
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  20-10-24 30 24
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
 นายวชิระ สีทน
332 
 นายวชิระ สีทน
332 
 นายวชิระ สีทน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางระเบียบ ลำงาม  นางระเบียบ ลำงาม  นางระเบียบ ลำงาม  นางระเบียบ ลำงาม  นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
 น.ส.วนิดา พันน้อย
413 
 น.ส.วนิดา พันน้อย
413 
 น.ส.วนิดา พันน้อย
413 
 น.ส.วนิดา พันน้อย
413 
 น.ส.วนิดา
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
321 
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)