คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายเอกชัย   มีทรัพย์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-6-314
20101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-6-314
30100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2104 ----------------------------›
ชย.31
‹------------------ 20101-2104 ------------------›
ชย.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2001 ----------------------------›
ชย.12
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
ชย.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2104 ----------------------------›
ชย.32
สชย.ทวิ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2001 ----------------------------›
ชย.11
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
ชย.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹------------------ 30100-0104 ------------------›
สชย.ทวิ.21
‹------------------ 20101-2104 ------------------›
ชย.32

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)