คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนายเอกชัย   มีทรัพย์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์1-3-28
20101-5106ปฎิบัติงานยานยนต์ 6 (*4)0-7-32
20101-8001ฝึกงาน4-0-44
30101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2 (*4)0-7-32
20101-2010งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-314
30101-2001กลศาสตร์ของไหลเครื่องกล3-0-36
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
สชย.ทวิ.12,สชย.ทวิ.11
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
ชย.ทวิ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
สชย.ทวิ.13
‹--------- 20101-5106 ---------›
ชย.ทวิ.32,ชย.ทวิ.31
‹--------- 30101-5102 ---------›
สชย.ทวิ.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 20101-2010 --------------------------------------------------------›
ชย.ทวิ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2010 ----------------------------›
ชย.11
‹------------------ 20101-2010 ------------------›
ชย.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
ชย.ทวิ.22
‹---------------------------- 20101-8001 ----------------------------›
ชย.ทวิ.32,ชย.ทวิ.31

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired