คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.ทวิ.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1222ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรม 0-2-12
30000-1604นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพเพื่อชีวิต 0-2-12
30000-1501สังคมไทยในยุคดิจิทัล 1-2-23
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
30100-1001กฏหมายในงานอาชีพเครื่องกลและยานยนต์ 1-0-11
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-1015ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30101-2001กลศาสตร์ของไหลเครื่องกล 3-0-33
30101-2009งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
30101-2011งานปรับอากาศยานยนต์ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
 รวม  19-20-27 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
333 
‹--------- 30000-1222 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
321 
‹--------- 30000-1604 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
 นายเอกชัย มีทรัพย์
‹------------------------------------- 30101-2009 -------------------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
‹------------------ 30100-1015 ------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-1014 ------------------›
 นายทินกร พาหา
 นายทินกร
426 
‹---------------------------- 30001-1001 ----------------------------›
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
332 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
 นายวชิระ สีทน
‹------------------------------------- 30101-2011 -------------------------------------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired