คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก.ทวิ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23 3
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23 3
30000-1222ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรม 0-2-12 2
30000-1404แคลคูลัส1 3-0-33 3
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 3
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35 5
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35 5
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34 4
30001-1002องค์การและการบริหารงานคุณภาพ 3-0-33 3
30000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
 รวม  17-16-23 33 31
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
 นายวชิระ สีทน
332 
 นายวชิระ สีทน
332 
 นายวชิระ สีทน
 นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
323 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
323 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
323 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
322 
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
322 
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
322 
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
333 
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
333 
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
 นายก่อเกียรติ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired