คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก.ทวิ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33 3
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม(*4) 2-2-34 4
30102-5101งานเครื่องมือกล 1(*4) 0-7-37 2
30102-5102งานเครื่องมือกล 2(*4) 0-7-37 2
30102-8002ฝึกงาน 1(*4) 0-6-22 2
000*-2001กิจกรรมสถานประกอบการ 1 0-2-02
 รวม  5-24-14 25 13
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา  น.ส.สุวิมล เวียงคำ  น.ส.สุวิมล เวียงคำ  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.สุวิมล เวียงคำ  น.ส.สุวิมล เวียงคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 น.ส.สุวิมล เวียงคำ  น.ส.สุวิมล เวียงคำ  น.ส.สุวิมล เวียงคำ  น.ส.สุวิมล เวียงคำ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)