คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชก.ทวิ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37 7
30102-5103งานเครื่องมือกล 3 0-7-37 2
30102-5104งานเครื่องมือกล 4 0-7-37 2
30102-2107ระบบการผลิตอัตโนมัติ 1-6-37 7
30102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ (*4) 2-3-35 5
30102-8003ฝึกงาน 2 0-6-26 2
000*-2002กิจกรรมสถานประกอบการ 2 0-2-02
 รวม  4-37-17 41 25
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  5 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม  นายธวัชชัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน  นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม  นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายธวัชชัย
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธวัชชัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired