คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก.ทวิ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1222ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรม 0-2-12
30000-1404แคลคูลัส1 3-0-33
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
30001-1002องค์การและการบริหารงานคุณภาพ 3-0-33
30000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
 รวม  17-16-23 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
 นายวชิระ สีทน
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
 นายชาญชัย ลำงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30102-2003 -------------------------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
‹---------------------------- 30102-2002 ----------------------------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
322 
‹------------------ 30100-1014 ------------------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
333 
‹--------- 30000-1222 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
 นายก่อเกียรติ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired