คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายวชิระ   สีทน
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาพธ.บ.
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-16
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-18
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(*4)3-0-324
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชค.21
332 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชย.22,ชย.21
332 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชก.21
332 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
สชย.ทวิ.12,สชย.ทวิ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
สชก.ทวิ.21
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชก.ทวิ.22,ชก.ทวิ.21
322 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
สชฟ.ทวิ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
สชอ.(ม.6)11,สชอ.ทวิ.11
324 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
สชย.(ม.6)11,สชย.ทวิ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชอ.11,ชค.31
332 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ยธ.21
332 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
สชฟ.(ม6)11,สชฟ.(ม6)12
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชก.ทวิ.24,ชก.ทวิ.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
332 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
สชก.(ม.6)11,มอธ.11
332 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
สชย.ทวิ.21,สชย.ทวิ.22

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)