คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนายวชิระ   สีทน
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาพธ.บ.
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-12
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-14
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0-2-110
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ1-2-212
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  12  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
สชก.ทวิ.12,สชก.ทวิ.11
‹--------- 20000-1205 ---------›
คธ.31
332 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
สชย.ทวิ.11,สชย.ทวิ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
332 
‹--------- 20000-1201 ---------›
คธ.ทวิ.12,คธ.ทวิ.11
332 
‹--------- 20000-1201 ---------›
บช.12,บช.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.21,ชย.22
332 
‹--------- 20000-1208 ---------›
บช.ทวิ.21
332 
‹--------- 20000-1201 ---------›
คธ.11,คธ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชก.31
332 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชฟ.13
332 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
สชย.(ม.6)11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
332 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
สชย.ทวิ.13,สยฟ.ทวิ11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired