คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายจักรกฤษณ์   พันธ์ดี
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาอส.บ เทคโนโลยีอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-48
20102-2103ผลิตฃิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล32-6-48
20102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-24
30100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-33
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม(*4)2-2-34
30102-8501โครงงาน4-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  11  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30100-0116 ------------------›
สชก.ทวิ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-2007 ----------------------------›
สชก.ทวิ.13
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.ทวิ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2111 ----------------------------›
ชก.21
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2103 ----------------------------›
ชก.21
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.ทวิ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹---------------------------- 30102-8501 ----------------------------›
สชก.ทวิ.21
‹---------------------------- 20102-2103 ----------------------------›
ชก.21

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)