คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนน.ส.สุวิมล   เวียงคำ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล2(*4)2-6-48
20102-5105ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 50-7-34
20102-8001ฝึกงาน 0-0-44
30102-2102เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล 21-6-32
30102-2104เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล 41-6-32
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-28
20102-2004วัดละเอียด1-2-23
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชก.ทวิ.11,ชก.ทวิ.12
‹---------------------------- 20102-8001 ----------------------------›
ชก.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชก.11,ชก.ทวิ.13
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
ชก.ทวิ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
ชก.ทวิ.22
‹--------- 20102-5105 ---------›
ชก.ทวิ.33,ชก.ทวิ.34
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20102-2006 ---------›
ชก.21
‹--------- 20102-5105 ---------›
ชก.ทวิ.31,ชก.ทวิ.32
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
สชก.ทวิ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
ชก.ทวิ.11
‹--------- 30102-2102 ---------›
สชก.(ม.6)21
‹--------- 30102-2104 ---------›
สชก.(ม.6)21

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired