คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชฟ.ทวิ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1302วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กฯ และ การสื่อสาร 2-2-34
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
30100-1003กฏหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า 1-0-11
30001-1003การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ 2-2-34
30104-2001เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-35
30104-2002วงจรไฟฟ้า 2-3-35
30104-2006การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
 รวม  15-21-23 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
‹---------------------------- 30001-1001 ----------------------------›
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
424 
‹---------------------------- 30001-1003 ----------------------------›
 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-2002 ------------------›
 นายเพียร ประทุม
331 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30104-2002 ---------›
 นายเพียร ประทุม
‹------------------------------------- 30104-2006 -------------------------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
 นายบัณฑิต
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------------------------- 30104-2001 -------------------------------------›
 นายเพียร ประทุม
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired