คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชอ.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายพิทยา รักษาพล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1202การเขียนและการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ 0-2-12
30000-1302วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กฯ และ การสื่อสาร 2-2-34
30000-1501สังคมไทยในยุคดิจิทัล 1-2-23
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
30001-1003การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ 2-2-34
30105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30105-2030การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30119-2002ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
 รวม  14-23-23 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹---------------------------- 30001-1001 ----------------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
532 
‹--------- 30119-2002 ---------›
 นายพิทยา รักษาพล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
423 
‹---------------------------- 30001-1003 ----------------------------›
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
538 
‹------------------------------------- 30105-2030 -------------------------------------›
 นายกิตติศักดิ์ อุปพงษ์
334 
‹--------- 30000-1202 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹------------------ 30119-2002 ------------------›
 นายพิทยา รักษาพล
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
531 
‹------------------------------------- 30105-2006 -------------------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา


ลงชื่อ..................................................
(นายพิทยา รักษาพล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired