คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบช.ทวิ.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1501สังคมไทยในยุคดิจิทัล 1-2-23
30000-1301วิทยาศาสตร์งานอาชีพธุรกิจและบริการ 2-2-34
30000-1604นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพเพื่อชีวิต 0-2-12
30001-1002องค์การและการบริหารงานคุณภาพ 3-0-33
30200-1002หลักการตลาด 2-2-34
30200-1001กฏหมายธุรกิจ 3-0-33
30201-2006โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 1-4-35
30000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
 รวม  14-18-22 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 30000-1604 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹---------------------------- 30000-1301 ----------------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
426 
‹------------------ 30200-1001 ------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
436 
‹--------- 30201-2006 ---------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
436 
‹------------------ 30201-2006 ------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
414 
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired