คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.(ม21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
30104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2(*4) 2-3-35 5
30104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า (*4) 3-0-33 3
30104-2208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 2-3-35 5
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35 5
30104-2209ดิจิทัลประยุกต์ 2-3-35 5
30104-8001ฝึกงาน(*4) 0-6-46 4
000*-2001กิจกรรมสถานประกอบการ 1 0-2-02
 รวม  13-22-22 35 31
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ  น.ส.บุญญาพร วิลามาศ  น.ส.บุญญาพร วิลามาศ  น.ส.บุญญาพร วิลามาศ  นายถนอมศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม  น.ส.บุญญาพร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม  นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม  นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวิษณุ แรกเรียง  นายวิษณุ แรกเรียง  นายวิษณุ แรกเรียง  นายวิษณุ แรกเรียง  นายภัทรชัย ยุตกิจ  นายภัทรชัย ยุตกิจ  นายภัทรชัย ยุตกิจ  นายภัทรชัย ยุตกิจ  นายภัทรชัย ยุตกิจ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม  นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม  นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม  นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม  นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)