คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.เมษสุภา     สุตะพันธ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-12
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-212
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-28
30100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-24
30100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชย.11,ชย.12
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชย.ทวิ.12,ชย.ทวิ.11
‹--------- 30100-0002 ---------›
สชย.(ม.6)11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชอ.11
‹--------- 30100-0002 ---------›
สชย.(ม.6)11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชฟ.12
ยธ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0007 ----------------------------›
สชก.(ม.6)11
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชก.ทวิ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹------------------ 20100-1003 ------------------›
ชย.12
‹------------------ 20100-1003 ------------------›
ชย.12
ชฟ.22,ชฟ.21

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)