คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนน.ส.เมษสุภา     สุตะพันธ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1001สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม1-2-23
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-28
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-212
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-28
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชย.12
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชย.ทวิ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชย.ทวิ.11,ชย.ทวิ.12
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชย.11,ชย.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชก.ทวิ.13
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชก.ทวิ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20001-1001 ------------------›
ชอ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹------------------ 20100-1003 ------------------›
ชฟ.13
‹------------------ 20100-1003 ------------------›
ชฟ.13

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired