คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายวัชระ   แก้วพรหม
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-24
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-24
20104-2109เครื่องปรับอากาศ1-6-314
20104-8501โครงงาน4-0-44
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 12-3-35
30104-8001ฝึกงาน(*4)0-6-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 20104-2109 --------------------------------------------------------›
ชฟ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30104-2001 -------------------------------------›
สชฟ.(ม6)21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 20104-2109 --------------------------------------------------------›
ชฟ.32
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
ชฟ.13
‹---------------------------- 20104-8501 ----------------------------›
ชฟ.31,ชฟ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.12
‹---------------------------- 30104-8001 ----------------------------›
สชฟ.(ม6)21

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)