คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายเพียร   ประทุม
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-24
20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า1-6-37
20104-2108โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-24
20104-2114การส่องสว่าง2-0-22
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม1-6-37
30104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-3-35
30104-5201งานไฟฟ้ากำลัง 10-6-32
30104-5204งานไฟฟ้ากำลัง 4 (*4)0-6-32
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  17  ชั่วโมง  ปวส.  16  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-0003 ----------------------------›
สชฟ.(ม6)12
‹------------------ 30104-0003 ------------------›
สชฟ.(ม6)12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20104-2009 ------------------›
ชฟ.21
‹---------------------------- 20104-2009 ----------------------------›
ชฟ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30104-2006 -------------------------------------›
สชฟ.ทวิ.11
‹--------- 20104-2114 ---------›
ชฟ.22,ชฟ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2108 ----------------------------›
ชฟ.32,ชฟ.31
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
ชฟ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹--------- 30104-5204 ---------›
สชฟ.ทวิ.22,สชฟ.ทวิ.21
‹--------- 30104-5201 ---------›
สชฟ.ทวิ.22,สชฟ.ทวิ.21

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)