คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบช.(ม.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1301วิทยาศาสตร์งานอาชีพธุรกิจและบริการ 2-2-34 4
30000-1501สังคมไทยในยุคดิจิทัล 1-2-23 3
30000-1221การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงาน 0-2-12 2
30000-1604นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพเพื่อชีวิต 0-2-12 2
30200-0001การบัญชีเบื้องต้น 2-2-34 4
30201-0001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 1-4-35 5
30201-0002การบัญชีอุตสาหกรรม 1-4-35 5
30001-1002องค์การและการบริหารงานคุณภาพ 3-0-33 3
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34 4
30000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
 รวม  12-22-22 34 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
425 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
425 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
434 
 น.ส.อารีวรรณ นารี
434 
 น.ส.อารีวรรณ นารี
426 
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
426 
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
414 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
414 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
426 
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
426 
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
321 
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
333 
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
333 
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
434 
 น.ส.อารีวรรณ นารี
434 
 น.ส.อารีวรรณ นารี
434 
 น.ส.อารีวรรณ นารี
425 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
425 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired