คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบช.(ม.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 3
30000-1208ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-33 3
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 2
30200-1002หลักการตลาด 2-2-34 4
30201-2101ระบบบัญชี 3-0-33 3
30201-2003การบัญชีต้นทุน 1 2-2-34 4
30201-2005การบัญชีชั้นสูง1 2-2-34 4
30201-2002การบัญชีชั้นกลาง 2 2-2-34 4
30200-0006การบัญชีบริษัทจำกัด 2-2-34 4
30201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-34 4
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  21-16-28 37 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
321 
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
415 
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
426 
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
426 
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
324 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
324 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
426 
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
426 
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
414 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
414 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
414 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
414 
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
 นางสุภาวดี ทวีแสง
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห
433 
 น.ส.อำไพ อะวะโห

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)