คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนายณัฐภาส   โพธะจันทร์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาศศ.บ บริหารธุรกิจ(การบัญชี)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20201-5103ปฏิบัติงานการบัญชี 3 (*4)1-6-32
30201-5103งานการบัญชี 3 (*4)0-7-32
20001-1003ธุรกิจเบื้องต้น1-2-26
20201-2003การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1-4-310
30001-1002องค์การและการบริหารงานคุณภาพ3-0-39
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  11  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
414 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชฟ.11,ชฟ.12
414 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชฟ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30201-5103 ---------›
สบช.ทวิ.21
414 
‹------------------ 20201-2003 ------------------›
บช.ทวิ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
414 
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
สบช.(ม.6)11
414 
‹--------- 20201-2003 ---------›
บช.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
414 
‹------------------ 20201-2003 ------------------›
บช.11
‹--------- 20201-5103 ---------›
บช.ทวิ.31
414 
‹--------- 20201-2003 ---------›
บช.ทวิ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
414 
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
สธด.(ม.6)11,สธด.ทวิ.11
414 
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
สบช.ทวิ.11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล