คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายณัฐภาส   โพธะจันทร์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาศศ.บ บริหารธุรกิจ(การบัญชี)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1-4-315
20201-2101การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ1-4-35
20201-2104การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย2-2-34
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-12
30201-2005การบัญชีชั้นสูง12-2-34
30201-8001ฝึกงาน(*4)0-7-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  10  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
414 
‹------------------ 20201-2101 ------------------›
บช.31
414 
สชก.ทวิ.21
414 
‹--------- 20201-2005 ---------›
บช.ทวิ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
414 
‹--------- 20201-2104 ---------›
บช.21
414 
‹--------- 20201-2005 ---------›
บช.ทวิ.11
‹---------------------------- 30201-8001 ----------------------------›
สบช.(ม.6)21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
414 
สชก.(ม.6)21
414 
‹------------------ 20201-2005 ------------------›
บช.ทวิ.11
414 
‹--------- 20201-2104 ---------›
บช.21
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
414 
‹------------------ 20201-2005 ------------------›
บช.11
414 
‹---------------------------- 30201-2005 ----------------------------›
สบช.(ม.6)11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
414 
‹------------------ 20201-2005 ------------------›
บช.ทวิ.12
413 
‹--------- 20201-2101 ---------›
บช.31
414 
‹--------- 20201-2005 ---------›
บช.11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)