คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนน.ส.สงกา   ศรีอ่อน
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการบัญชี,หัวหน้างานการค้า
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20201-8001ฝึกงาน(*4)4-0-44
20200-1003การบัญชีเบื้องต้น2-2-312
20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 11-4-310
30200-0001การบัญชีเบื้องต้น2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
415 
‹---------------------------- 20200-1003 ----------------------------›
บช.11
415 
‹---------------------------- 30200-0001 ----------------------------›
สบช.(ม.6)11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
415 
‹------------------ 20201-2001 ------------------›
บช.ทวิ.11
‹--------- 20201-8001 ---------›
บช.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
415 
‹---------------------------- 20200-1003 ----------------------------›
บช.12
415 
‹--------- 20201-2001 ---------›
บช.ทวิ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20201-8001 ---------›
บช.31
415 
‹--------- 20200-1003 ---------›
บช.ทวิ.11
415 
‹--------- 20201-2001 ---------›
บช.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
415 
‹------------------ 20201-2001 ------------------›
บช.11
415 
‹--------- 20200-1003 ---------›
บช.ทวิ.11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired