คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.สงกา   ศรีอ่อน
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการบัญชี,หัวหน้างานการค้า
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
20200-1002การบัญชีเบื้องต้น2-2-38
20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า1-4-315
30201-2003การบัญชีต้นทุน 12-2-34
30201-2004การบัญชีต้นทุน 2 2-2-34
30201-5103งานการบัญชี 3 (*4)0-7-32
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  10  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
415 
‹------------------ 20201-2001 ------------------›
บช.ทวิ.11
415 
‹---------------------------- 30201-2003 ----------------------------›
สบช.(ม.6)11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
435 
‹------------------ 20201-2001 ------------------›
บช.ทวิ.12
415 
‹--------- 30201-5103 ---------›
สบช.ทวิ.22
415 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
บช.ทวิ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
415 
‹---------------------------- 20200-1002 ----------------------------›
คธ.ทวิ.11
415 
‹--------- 20201-2001 ---------›
บช.ทวิ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
415 
‹---------------------------- 20200-1002 ----------------------------›
คธ.11
415 
‹------------------------------------- 20201-2001 -------------------------------------›
บช.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
415 
‹--------- 20201-2001 ---------›
บช.ทวิ.11
415 
‹---------------------------- 30201-2004 ----------------------------›
สบช.ทวิ.12

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)