Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2566

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/1
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 50
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2566ชย.11   000                 
2566ชย.12   000                 
2566ชก.11   000                 
2566ชก.12   000                 
2566ชฟ.11   000                 
2566ชฟ.12   000                 
2566ชฟ.13   000                 
2566ชฟ.14   000                 
2566ชอ.11   000                 
2566ยธ.11   000                 
2566ยธ.12   000                 
2566ชค.11   000                 
2566ชค.12ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์   000                 
2566บช.11   000                 
2566คธ.11   000                 
2566ชย.ทวิ.11   000                 
2566ชย.ทวิ.12   000                 
2566ชย.ทวิ.13   000                 
2566ชย.ทวิ.14   000                 
2566ชก.ทวิ.11   000                 
2566ชก.ทวิ.12   000                 
2566ชก.ทวิ.13   000                 
2566ชก.ทวิ.14   000                 
2566บช.ทวิ.11   000                 
2566บช.ทวิ.12   000                 
2566บช.ทวิ.11การบัญชี   000                 
2566คธ.ทวิ.11   000                 
2566สชย.ทวิ.11   000                 
2566สชย.ทวิ.12   000                 
2566สชย.ทวิ.13   000                 
2566สชก.ทวิ.11   000                 
2566สชก.ทวิ.12   000                 
2566สชก.ทวิ.13   000                 
2566สชฟ.ทวิ.11   000                 
2566สชอ.ทวิ.11   000                 
2566สอธ.11   000                 
2566สทค.ทวิ.11   000                 
2566สบช.ทวิ.11   000                 
2566สบช.ทวิ.11การบัญชี   000                 
2566สบช.ทวิ.12   000                 
2566สธด.ทวิ.11   000                 
2566สชย.(ม.11   000                 
2566สชก.(ม.11เทคนิคการผลิต   000                 
2566สชฟ.(ม11ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2566สชฟ.(ม12ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2566สชอ.(ม.11อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   000                 
2566มอธ.11โยธา   000                 
2566สทค.(ม.11คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย   000                 
2566สบช.(ม.11การบัญชี   000                 
2566สธด.(ม.11ธุรกิจดิจิทัล   000                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 045-427532

Databases : regtkc
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.