คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  13-22-20 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายยศกร บุญยัง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายเกียงไกร พาคำ
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.เมษสุภา สุดะพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
537 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
324 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
321 
 นายสุรเกียรติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20101-2102 ------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
‹---------------------------- 20101-2102 ----------------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล