คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
20101-2008งานขับรถยนต์ 1-3-24
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  14-24-22 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2010 ----------------------------›
 นายเอกชัย มีทรัพย์
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
 นายเอกชัย มีทรัพย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20101-2007 ---------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹--------- 20101-2006 ---------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2005 ----------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹------------------ 20101-2005 ------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹---------------------------- 20101-2105 ----------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล