คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์ 1-6-37
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24
20101-2108งานเครื่องมือกลช่างยนต์ 1-6-37
20101-2404งานพ่นสีรถยนต์ 1-6-37
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  9-29-19 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
332 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2003 ----------------------------›
 นายทินกร พาหา
‹------------------ 20101-2003 ------------------›
 นายทินกร พาหา
334 
 นางชุติมณฑน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
412 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายวิษณุ แรกเรียง
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2404 ----------------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
‹------------------ 20101-2404 ------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20101-2108 ------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
‹---------------------------- 20101-2108 ----------------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)