คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล2 1-3-24
20102-2103ผลิตฃิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล3 2-6-48
20102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
20102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
20102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
20000-1503ทักษะชีวิตและสังคม 2-0-22
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  8-24-16 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-2007 ---------›
 นายองอาจ ดรคำ
333 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
333 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นายวชิระ สีทน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹--------- 20000-1503 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
‹--------- 20102-2103 ---------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
‹------------------ 20102-2104 ------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2111 ----------------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
‹--------- 20102-2103 ---------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2103 ----------------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
‹---------------------------- 20102-2101 ----------------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20102-2104 ------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)