คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
20102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24
20102-2010อบชุบโลหะ 1-3-24
20102-2011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์(*4) 1-3-24
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล2(*4) 2-6-48
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  13-22-20 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
‹--------- 20102-2005 ---------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
423 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2002 ----------------------------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2009 ----------------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
‹--------- 20102-2006 ---------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
‹---------------------------- 20102-2010 ----------------------------›
 นายองอาจ ดรคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹---------------------------- 20102-2011 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
335 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล