คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-12
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20102-2110ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลชีเอ็นชี 0-6-26
20102-2106ปรับ ประกอบชื้นส่วนเครื่องมือกล 0-6-26
20102-2108ชุบเคลือบผิวโลหะ 1-3-24
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22
20102-8501โครงงาน 1-3-44
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  6-26-17 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2110 ----------------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
‹---------------------------- 20102-2106 ----------------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2108 ----------------------------›
 นายองอาจ ดรคำ
‹--------- 20102-2201 ---------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 นายจัตตุพงศ์
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
‹--------- 20102-8501 ---------›
 นายองอาจ ดรคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 20102-8501 ---------›
 นายองอาจ ดรคำ
‹--------- 20102-2110 ---------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
‹--------- 20102-2106 ---------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)