คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
 รวม  10-26-19 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายเกียงไกร พาคำ
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายเกียงไกร พาคำ
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
425 
 นายเกรียงไกร
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
425 
‹--------- 20001-1003 ---------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 20100-1004 ---------›
 นายธนกร ยับยั้ง
‹--------- 20100-1004 ---------›
 นายธนกร ยับยั้ง
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)