คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1-6-37
20104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
20104-2104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20104-2101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22
20104-2111ดิจิทัลเบื้องต้น 1-3-24
20104-2116เทคนิคการจัดการพลังงาน 2-0-22
20104-2120คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2-0-22
20104-2114การส่องสว่าง 2-0-22
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  16-19-22 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20104-2009 ------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
‹---------------------------- 20104-2009 ----------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2102 ----------------------------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
‹--------- 20104-2114 ---------›
 นายเพียร ประทุม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2104 ----------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
‹--------- 20104-2101 ---------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
‹--------- 20104-2116 ---------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 20104-2120 ---------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
‹---------------------------- 20104-2111 ----------------------------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
 น.ส.เมษสุภา

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)