คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชฟ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
20104-2109เครื่องปรับอากาศ 1-6-37
20104-2110งานซ่อมเครื่องไฟฟ้า 1-3-24
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-24
20104-2108โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24
20104-8501โครงงาน 4-0-44
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  10-28-19 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2106 ----------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
‹------------------ 20104-2106 ------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
 นายวัชระ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
‹---------------------------- 20104-2105 ----------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2109 ----------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
‹--------- 20104-2109 ---------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2108 ----------------------------›
 นายเพียร ประทุม
‹---------------------------- 20104-8501 ----------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹---------------------------- 20104-2110 ----------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)