คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
 รวม  11-24-19 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
532 
‹------------------------------------- 20105-2009 -------------------------------------›
 นายพิทยา รักษาพล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์
538 
‹---------------------------- 20105-2002 ----------------------------›
 นายกิตติศักดิ์ อุปพงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายเกียงไกร พาคำ
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายเกียงไกร พาคำ
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นายวชิระ สีทน
334 
 นางชุติมณฑน์
333 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
335 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 20100-1004 ---------›
 นายธนกร ยับยั้ง
‹--------- 20100-1004 ---------›
 นายธนกร ยับยั้ง

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)