คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13
20105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  12-23-20 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
538 
‹---------------------------- 20105-2004 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
532 
‹------------------ 20105-2001 ------------------›
 นายพิทยา รักษาพล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
537 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.เมษสุภา สุดะพันธ์
536 
‹--------- 20105-2005 ---------›
 นายวีระกุล มาเหลา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
321 
 นายสุรเกียรติ
332 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายวชิระ สีทน
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20100-1002 ---------›
 น.ส.เมษสุภา สุดะพันธ์
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
536 
‹------------------ 20105-2005 ------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล