คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24
20105-2007วงจรดิจิทัล 1-3-24
20105-2008เครื่องเสียง 1-3-24
20105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24
20105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้น 2-0-22
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  12-23-20 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
536 
‹---------------------------- 20105-2006 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
536 
‹--------- 20105-2116 ---------›
 นายวีระกุล มาเหลา
537 
‹---------------------------- 20105-2008 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹---------------------------- 20105-2003 ----------------------------›
 นายพิทยา รักษาพล
424 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
538 
‹---------------------------- 20105-2007 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
333 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
424 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี
532 
‹---------------------------- 20105-2010 ----------------------------›
 นายพิทยา รักษาพล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล