คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35
20105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20105-2108ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์ 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
20105-2113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 1-3-24
 รวม  10-24-18 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2108 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
321 
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹---------------------------- 20105-2118 ----------------------------›
 นายพิทยา รักษาพล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2107 ----------------------------›
 นายกิตติศักดิ์ อุปพงษ์
431 
 นางสุภาวดี
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2113 ----------------------------›
 นายพิทยา รักษาพล
‹---------------------------- 20105-2105 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
536 
‹------------------------------------- 20105-2011 -------------------------------------›
 นายกิตติศักดิ์ อุปพงษ์

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)