คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชอ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
20105-2119เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 1-3-24
20105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24
20105-2122อินเตอร์เฟสเบื้องต้น 1-3-24
20105-2106สายส่งและสายอากาศ 1-3-24
20105-2112อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1-3-24
20105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
20105-8501โครงงาน 4-0-44
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  12-22-19 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹--------- 20105-8501 ---------›
 นายพิทยา รักษาพล
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹---------------------------- 20105-2121 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
536 
‹---------------------------- 20105-2119 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
536 
‹--------- 20105-2101 ---------›
 นายวีระกุล มาเหลา
537 
‹--------- 20105-2112 ---------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
537 
‹--------- 20105-2112 ---------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
536 
‹---------------------------- 20105-2122 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
538 
‹---------------------------- 20105-2106 ----------------------------›
 นายกิตติศักดิ์ อุปพงษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
532 
‹--------- 20105-8501 ---------›
 นายพิทยา รักษาพล
532 
 นายพิทยา
532 
‹------------------ 20105-2104 ------------------›
 นายพิทยา รักษาพล

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)