คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ยธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20121-1003วัสดุก่อสร้าง 2-0-22
20121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24
20121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24
20121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
20121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น 2-0-22
20121-2101งานไม้ 0-6-26
20121-2107การอ่านแบบ 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  16-19-22 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-2101 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
425 
 นายเกรียงไกร
‹---------------------------- 20121-1004 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2101 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-1006 ----------------------------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
‹--------- 20121-2008 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
332 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว
‹--------- 20121-1003 ---------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 20121-1001 ---------›
 นายภาสกร วงศ์จันทร์
‹--------- 20121-2107 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล