คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ยธ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24
20121-2001งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24
20121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22
20121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24
20121-2102งานปูน 0-6-26
20121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา 2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
 รวม  12-23-20 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2004 ----------------------------›
 นายภาสกร วงศ์จันทร์
333 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
‹--------- 20121-2115 ---------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2006 ----------------------------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2001 ----------------------------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว
‹--------- 20121-1005 ---------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
‹--------- 20121-2010 ---------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
423 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20121-2102 ------------------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว
‹------------------ 20121-2102 ------------------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)