คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ยธ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20121-2106งานโยธา 0-6-26
20121-2117การสำรวจเฉพาะแปลง 1-3-24
20121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
20121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22
20121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  11-24-19 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2007 ----------------------------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
‹--------- 20121-2113 ---------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
334 
 นางชุติมณฑน์
335 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
‹--------- 20121-2113 ---------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2117 ----------------------------›
 นายภาสกร วงศ์จันทร์
 น.ส.เมษสุภา
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-2012 ---------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว
332 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹---------------------------- 20121-2002 ----------------------------›
 นายพงษ์อนันต์ อนันทวรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20121-2106 ------------------›
 นายภาสกร วงศ์จันทร์
‹------------------ 20121-2106 ------------------›
 นายภาสกร วงศ์จันทร์

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)