คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ยธ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-3-24
20121-2011กลศาตร์โครงสร้าง 2-0-22
20121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ 0-6-26
20121-2104งานก่อสร้างอาคาร 0-6-26
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  11-25-20 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 20000-1204 ---------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
321 
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.ดอกแก้ว ถิ่นระหา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired