คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ยธ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-12
20121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20121-2117การสำรวจเฉพาะแปลง 1-3-24
20121-2104งานก่อสร้างอาคาร 0-6-26
20121-2107การอ่านแบบ 2-0-22
20121-2106งานโยธา 0-6-26
20121-8501โครงงาน 0-4-44
20121-2119งานสุขาภิบาล 1-3-24
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  5-31-18 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2119 ----------------------------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว
‹---------------------------- 20121-2106 ----------------------------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2117 ----------------------------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-8501 ----------------------------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
‹--------- 20121-2106 ---------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-2107 ---------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
‹--------- 20121-2104 ---------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว
‹---------------------------- 20121-2104 ----------------------------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹---------------------------- 20121-2112 ----------------------------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)