คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชค.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
20128-1005วงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24
20128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24
20128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล 1-2-23
20128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1-2-23
20128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ 1-2-23
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  12-23-21 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว
‹------------------ 20128-2008 ------------------›
 นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20128-2011 ------------------›
 นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว
‹---------------------------- 20128-1004 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
332 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹---------------------------- 20128-2001 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
‹---------------------------- 20128-1005 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล