คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด 1-3-24
20128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอลโทรลเลอร์ 1-3-24
20128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23
20128-2107พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1-3-24
20128-2111พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 1-2-23
20128-2112พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย 1-2-23
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  10-24-19 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
‹---------------------------- 20128-1003 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2003 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
333 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-1001 ----------------------------›
 นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2107 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
‹------------------ 20128-2112 ------------------›
 นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20128-2111 ------------------›
 นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว
‹------------------ 20128-2010 ------------------›
 นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล