คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22
20128-2004การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20128-2007โปรแกรมยูทิลิตี 1-2-23
20128-2105ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
20128-2110การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 1-2-23
20128-2103งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา 0-4-24
20128-2106โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  9-23-18 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นายวชิระ สีทน
321 
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹---------------------------- 20128-2106 ----------------------------›
 นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2103 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
 นายจีระศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20128-1002 ---------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
‹------------------ 20128-2007 ------------------›
 นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2004 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
‹---------------------------- 20128-2105 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
334 
 นางชุติมณฑน์
‹------------------ 20128-2110 ------------------›
 นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)