คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม บช.11
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20200-1002การบัญชีเบื้องต้น 2-2-34
20200-1003การขายเบื้องต้น 1-2-23
20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-24
20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22
20001-1005กฏหมายพาณิชย์ 2-0-22
20201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1-4-35
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  11-22-21 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
436 
‹--------- 20200-1001 ---------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
434 
‹------------------ 20201-2002 ------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
415 
‹---------------------------- 20200-1002 ----------------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
426 
‹------------------ 20200-1003 ------------------›
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายวิษณุ แรกเรียง
334 
 นางชุติมณฑน์
434 
‹--------- 20201-2002 ---------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
‹--------- 20001-1005 ---------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
324 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
‹---------------------------- 20200-1004 ----------------------------›
 น.ส.ปรียากรณ์ แสนสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล