คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม บช.21
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20201-2008กระบวนการจัดทำบัญชี 1-4-35
20201-2007การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 1-4-35
20201-2006การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล 1-4-35
20201-2004การบัญชีอุตสาหกรรม 1-4-35
20201-2105การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด 2-2-34
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  10-22-20 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹--------- 20201-2008 ---------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
436 
‹--------- 20201-2007 ---------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
434 
‹--------- 20201-2105 ---------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹------------------ 20201-2008 ------------------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
324 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹------------------ 20201-2007 ------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
435 
‹--------- 20201-2004 ---------›
 น.ส.ดอกแก้ว ถิ่นระหา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹--------- 20201-2105 ---------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
431 
‹--------- 20201-2006 ---------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
435 
‹------------------ 20201-2004 ------------------›
 น.ส.ดอกแก้ว ถิ่นระหา
431 
‹------------------ 20201-2006 ------------------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล