คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม บช.32
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20201-2101การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ 1-4-35
20201-2102การบัญชัตั๋วเงิน 1-4-35
20201-2103การบัญชีกิจการพิเศษ 2-2-34
20201-2110การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20201-8501โครงงาน 1-3-44
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ3 0-2-02
 รวม  9-21-20 30
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹--------- 20201-2102 ---------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
435 
‹--------- 20201-2103 ---------›
 น.ส.ปรียากรณ์ แสนสุข
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
‹--------- 20201-2101 ---------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
433 
‹--------- 20000-1404 ---------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
425 
‹---------------------------- 20201-8501 ----------------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
‹------------------ 20201-2101 ------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
435 
‹--------- 20201-2103 ---------›
 น.ส.ปรียากรณ์ แสนสุข
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
‹------------------ 20201-2110 ------------------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
434 
‹------------------ 20201-2102 ------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
433 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล