คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม คธ.21
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20204-2004หลักการเขียนโปรแกรม 2-2-34
20204-2005เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2-2-34
20204-2007โปรแกรมกราฟิก 2-2-34
20204-2008การสร้างเว็บไซต์ 2-2-34
20204-2009จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 2-0-22
20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  14-16-21 30
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹---------------------------- 20204-2007 ----------------------------›
 น.ส.วนิดา พันน้อย
423 
‹---------------------------- 20204-2004 ----------------------------›
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹---------------------------- 20204-2005 ----------------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹---------------------------- 20204-2008 ----------------------------›
 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี
413 
‹------------------ 20204-2102 ------------------›
 น.ส.วนิดา พันน้อย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
333 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
412 
‹--------- 20204-2009 ---------›
 นายวิษณุ แรกเรียง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล